اکران خصوصی فیلم اقیانوس تاریک 

سوم جولای ملبورن استرالیا

2015